સબક

જતું કરવું અને ઝુકી જવું …
બંને માં પાયા નો તફાવત છે, અનુભવો આપણ ને ઘણું શીખવે છે, વિચારતા પણ કરે છે, ઘણી બાબતમાં મોટું મન રાખી જતું કરીએ ત્યારે સામી વ્યક્તિ આપણી લાગણી નો, આપણી ઉદારતા નો ગેરલાભ લે છે અને એવા વાવાઝોડા સામે ઝુકાય નહિ , ક્યારેક લાગણી ને આરામ આપી અને સબક શીખડાવવા પડે પછી સામે બ્લડ રિલેશન્સ વાળી વ્યક્તિ હોય કે અન્ય મિત્ર કે સંબંધી .

ઈશ્વરે પ્રત્યેકને કંઈક ને કંઈક શક્તિ આપી છે, જે અન્ય થી અલગ છે. આ શક્તિ ને ઓળખી એનો ઉપયોગ કરવાનો છે . જતું કરવાની ભાવનામાં તમારી આ શકતિને જડબેસલાક તિજોરીમાં બંધ કરી રાખશો તો સલામત જરૂર રહેશો પણ સંકોચાઈ જશો….જિંદગી ના આ જતું કરવાના નિર્ણય પર એક સમયે મુસ્તાક હોતા એ જ તમને ખોટો લાગવા માંડે તો નવાઈ નહીં. …

વાઈસ અ વર્સા…સબક શીખવવા લીધેલ નિર્ણય તમારા અસ્તિત્વની. ..તમારા ગૌરવની આધારશીલા બની જાય..!

-Rita

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s